ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. H Εταιρεία “Αlfa Pizza Holdings Ltd” (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στην Λευκωσία, διοργανώνει διαγωνισμό με έπαθλο 3 κινητά τηλέφωνα μάρκας iphone12 (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους, έχουν κατεβάσει στο κινητό τους τηλέφωνο την εφαρμογή της Alfa Pizza και έχουν πραγματοποιήσει αγορά/αγορές μέσα από την εφαρμογή. (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).

3. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι μετόχοι και οι δικαιοδόχοι (franchisees) της διοργανώτριας, οι υπάλληλοι τους καθώς και οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού των ανωτέρω.

4.Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το διάστημα από 12/02/2021 και ώρα 10:00:00 έως και 31/05/2021 και ώρα 23:59:59.

5. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 2 και 3 του παρόντος, κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό και να μπει στην κλήρωση πραγματοποιώντας αγορά/αγορές από την εφαρμογή “Alfa Pizza” την οποία μπορεί να κατεβάσει στο κινητό του από το app store ή το google play. Kάθε αγορά ισοδυναμεί με 1 συμμετοχή στη κλήρωση.

6.H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

7. Από τον Διαγωνισμό θα αναδειχθούν συνολικά τρεις (3) νικητές, ένας (1) για κάθε μήνα, μετά από κληρώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 11:00π.μ. στις πιο κάτω ημερομηνίες

  • Α) Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021
  • Β) Τρίτη, 4 Μαϊου 2021
  • Γ) Τρίτη, 1 Ιουνίου 2021

8. Οι Νικητές θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/AlfaPizza.Cyprus) και θα ειδοποιούνται με προσωπικό μήνυμα στο κινητό τους.

9. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης νικητή επειδή δεν απάντησε για οποιονδήποτε λόγο ή προέκυψε κάποιο πρόβλημα στην παραλαβή του ενημερωτικού μηνύματος.

10. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιο νικητή, 7 μέρες μετά την κλήρωση, το δικαίωμα παραλαβής του δώρου του συγκεκριμένου νικητή αυτόματα απολύεται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας.

11. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν κάποιος από τους νικητές αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει το δώρο του ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του δώρου, και το τελευταίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων είτε στην περαιτέρω, διάθεσή τους.

12. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες,κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

13. Το δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένο και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο δώρο.

14. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του.

15. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.

16. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα.

17. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφόσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

18. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό.

19. Οι Νικητές, δίνουν στην Διοργανώτρια το δικαίωμα, σε περίπτωση που συμμετάσχουν και κερδίσουν δώρα, δημοσίευσης του ονόματός τους, οπτικοακουστικού υλικού και φωτογραφιών που θα ληφθούν στα πλαίσια του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου υλικού που είτε θα μας αποστείλει για διαφημιστικούς σκοπούς εσωτερικά ή σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους εκτός από αυτή του δώρου του Διαγωνισμού.

20. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας

21.Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το κυπριακό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια του κυπριακής δημοκρατίας.

Back